Wyniki opieki ze strony szpitali, internistów ogólnych i lekarzy rodzinnych cd

Aby oszacować wpływ specjalności lekarza niezależnie od objętości pacjenta, obliczyliśmy annualizowaną objętość przypadku dla każdego lekarza, dzieląc liczbę zgłaszanych pacjentów przez całkowitą liczbę miesięcy, w których lekarz wniósł pacjentów do zbioru danych. Liczbę tę pomnożono przez 12, aby oszacować zannualizowaną objętość przypadku lekarza dla siedmiu badanych warunków. Lekarze z każdej grupy z rocznymi tomami przypadków, którzy osiągnęli lub przekroczyli 25 percentyl dla hospitalizowanych (tj. Objętość osiągniętą przez 75% wszystkich hospitalizowanych) zostali zakwalifikowani jako dostawcy o dużej objętości. Próg ten zapewniał grupę porównawczą internistów ogólnych i lekarzy rodzinnych, których wolumeny szpitalne zbliżały się do tych w głównej grupie szpitalników. W analizach eksploracyjnych badaliśmy wpływ zmiany progu na 50. percentyl dla szpitali. Analizy te przyniosły podobne oszacowania wpływu przy znacznie zmniejszonej mocy w wyniku niewielkiej liczby internistów i lekarzy rodzinnych, którzy spełnili ten próg objętości.
Opracowaliśmy serię modeli wielu zmiennych, aby ocenić niezależny wpływ specjalności lekarza na długość pobytu, koszty, śmiertelność w szpitalu i szybkość readmisji; modele te zostały dostosowane do głównej diagnozy, wszystkich innych cech pacjenta, wszystkich cech szpitalnych i rocznej objętości obudowy lekarza. Uogólnione równania szacujące (procedura GENMOD w oprogramowaniu SAS, wersja 9.1, SAS Institute) zostały użyte w celu uwzględnienia grupowania pacjentów z lekarzami i lekarzami w szpitalach. Termin interakcji między specjalizacją lekarza a główną diagnozą został uwzględniony we wszystkich modelach. Łączne równania szacunkowe Logit-link wykorzystano do oceny śmiertelności wewnątrzszpitalnej i 14-dniowej readmisji. Analizy długości pobytu i kosztów zostały ograniczone do przypadków o wartościach w granicach 3 SD średniej, ze względu na wyjątkowo zniekształcony charakter tych danych, a uogólnione równania szacunkowe z rozkładem normalnym w łączu normalnym wykorzystano do oceny przekształconej w logikę długości pobytu i koszt.
W analizie wtórnej wygenerowaliśmy wynik skłonności uzyskany z niepieniężnego wielomianowego modelu logitowego wykonanego za pomocą procedury GLIMMIX w oprogramowaniu SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Model ten wykorzystał specjalność lekarza prowadzącego jako zmienną wynikową, w ten sposób generując trzy przewidywane prawdopodobieństwa, z których każda reprezentuje prawdopodobieństwo przypisania do jednej z naszych grup lekarzy (i sumowanie do 100%). Ponieważ prawdopodobieństwa te są liniową kombinacją, dwa wyniki zostały następnie wykorzystane jako dodatkowe współzmienne w późniejszych modelach wielowymiarowych o skłonnościach.
Aby zbadać związek między specjalnością lekarza, wielkością i wynikiem przypadku, opracowaliśmy modele, które wykluczały objętość sprawy, a także modele, które zawierały termin interakcji między annualizowaną objętością a specjalnością. Ponadto wszystkie modele regresji zostały powtórzone z terminem interakcji w celu zbadania, czy efekt specjalizacji lekarza jest różny w zależności od statusu nauczania w szpitalu.
Korzystając z danych szacunkowych z naszych modeli, przedstawiamy różnice w skorygowanej długości pobytu i kosztach między szpitalami a lekarzami internistami oraz między lekarzami hospitalizującymi a lekarzami rodzinnymi na poziomie poszczególnych szpitali
[hasła pokrewne: usg brzucha szczecin, wiedźmin 3 edycja kolekcjonerska allegro, thermolifting zaffiro ]