Telbiwudyna w porównaniu z lamiwudyną u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B czesc 4

344-kodonową domenę odwrotnej transkryptazy genu polimerazy HBV zsekwencjonowano w niezależnym laboratorium (Delft Diagnostic Laboratory). Ta zautomatyzowana metoda wykrywa potencjalne mutacje oporności, które zawierają co najmniej 25% zamplifikowanego wirusowego DNA i jest zgodna z poprzednimi metodami.32-35 Wczesna odpowiedź przeciwwirusowa a późniejsze wyniki
W analizach wcześniejszych oceniano zależności między wczesnymi odpowiedziami antywirusowymi a wynikami skuteczności i oporności po roku. Pacjentów zaklasyfikowano w 24. tygodniu według analizy PCR jako negatywny dla DNA HBV w surowicy, jako wykazujący wykrywalną, ale mniejszą niż 3 log10 kopii DNA HBV na mililitr, jako mający od 3 do 4 log10 kopii na mililitr lub jako mający więcej niż 4 log10 kopii na mililitr.
Analiza statystyczna
Projekt badania dostarczył 99% mocy, aby wykazać nie mniejszą zgodność telbiwudyny z lamiwudyną w zakresie odpowiedzi terapeutycznej, przy założeniu, że kryterium nie gorsze jest o 15 punktów procentowych, z włączeniem co najmniej 600 pacjentów z dodatnim wynikiem HBeAg i 400 pacjentów z ujemnym mianem HBeAg. Analizy oparto na wszystkich pacjentach losowo przydzielonych do leczenia, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Analizy odpowiedzi histologicznej obejmowały wszystkich pacjentów z wcześniej pobranymi próbkami z biopsji wątroby, które można było ocenić, tak jak w poprzednich badaniach.32-35 Analiza pierwotna miała miejsce w 52. tygodniu, z oceną długoterminową w 104. tygodniu. Niezależna tablica monitorująca dane i bezpieczeństwo a zewnętrzne centrum analizy danych monitorowało bezpieczeństwo. Pacjenci, badacze i sponsorzy pozostawali nieświadomi wykonywania zabiegów podczas całego badania.
Badanie miało na celu wykazanie działania zarówno w podgrupach HBeAg, jak i w pulowanej populacji, jeśli tendencje w subpopulacjach uzasadniały łączenie się. Pierwotny punkt końcowy oceniano za pomocą trzystopniowej metody.36 Najpierw obie subpopulacje HBeAg analizowano osobno z poziomem alfa 0,04 (95,68% przedział ufności). Jeśli obie subpopulacje spełniłyby kryteria nie gorszej jakości (tj. Gdyby przedziały ufności dla różnicy leczenia przekroczyły -15%), terapie porównano by pod względem wyższości w ramach każdej subpopulacji. Jeżeli nie określono statystycznej istotności w obu podgrupach HBeAg, zaplanowano test statystyczny dla interakcji między grupą leczoną a podgrupą HBeAg, przy czym istotność zdefiniowano na poziomie alfa 0,15.37 Bez interakcji, analiza statystyczna dla całej populacji pacjentów należy wykonać z poziomem alfa 0,000933, aby ochronić całkowitą wartość alfa na 0,00125.
Demonstracja nie gorszej jakości była prekursorem testów wyższości. W przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności, kryteria niespełniające kryteriów były spełnione w obu podgrupach HBeAg, ale nie stwierdzono wyższości pierwszorzędowego punktu końcowego w populacji negatywnej pod względem HBeAg. Subpopulacje HBeAg nie łączono ze sobą z powodu tej statystycznej interakcji między efektem leczenia a subpopulacją HBeAg. Dla drugorzędowych punktów końcowych porównano efekty leczenia, najpierw dla nie-gorszej, a następnie dla wyższości, zgodnie z wcześniej określoną hierarchią.
Porównania terapeutyczne kategorycznych punktów końcowych oceniano za pomocą ważonej metody Cochrana-Mantela-Haenszela skorygowanej dla warstw randomizacji
[przypisy: nfz wrocław sanatoria lista oczekujących, usg brzucha szczecin, pakuten allegro ]