Capecitabine i Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer ad 7

Podczas leczenia w grupie oksaliplatyny obserwowano tendencję do zmniejszania poziomu kreatyniny w porównaniu z grupami otrzymującymi cisplatynę (P = 0,003 w teście chi-kwadrat dla trendu). Ogólna częstość zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wynosiła 11,4% (95% CI, 9,4 do 13,4), a odsetek ten był znacznie niższy w grupie oksaliplatyny niż w grupie cisplatyny (7,6% w porównaniu z 15,1%, P <0,001), ale nie różnił się znacząco między grupami otrzymującymi kapecytabinę i otrzymującą fluorouracyl (10,4% w porównaniu do 12,4%, P = 0,33). Po 60 dniach częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny nie różniła się istotnie pomiędzy czterema badanymi grupami (Tabela 3). Na poziomie wyjściowym i 12 tygodni wskaźniki zgodności w odpo- wiedzi na kwestionariusz jakości życia wynosiły odpowiednio 96% i 70%. Średnie wyniki w podskali Global Health Status kwestionariusza w punkcie wyjściowym i po 12 tygodniach nie wykazały istotnych różnic między grupą ECF i innymi grupami (dane nie przedstawione).
Dyskusja
To randomizowane badanie III fazy terapii triotetycznej cytotoksycznej z powodu zaawansowanego raka przełykowo-żołądkowego wykazało, że doustna kapecytabina jest co najmniej tak samo skuteczna jak podawana w infuzji fluorouracyl, a oksaliplatyna (która nie wymaga hydratacji) jest co najmniej tak samo skuteczna jak cisplatyna (która wymaga hydratacji). odniesieniu do całkowitego przeżycia. Planowana analiza wieloczynnikowa potwierdziła solidność wyniku nie gorszej jakości dla analizy pierwotnej. W modelu uwzględniono stan sprawności, nasilenie choroby i wiek. Podłoże guza (przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego lub żołądka) i wyniki analizy histologicznej (gruczolakorak lub rak płaskonabłonkowy) nie wpływały znacząco na przeżycie; zmienne te zostały wyłączone z modelu. Stwierdzono nieistotny trend w kierunku poprawy przeżycia w grupie kapecytabiny w porównaniu z grupami fluorouracylowymi w analizie zamiaru leczenia. Przeżycie wolne od progresji było podobne w grupach fluoropirymidynowych i grupach platyny.
Odsetek przeżyć 1-rocznych (37,7%), mediana przeżycia (9,9 miesiąca) i ogólnego wskaźnika odpowiedzi (40,7%) w grupie ECF był zgodny z obserwowanymi w poprzednich badaniach. W planowanej analizie przeżycia w grupach całkowite przeżycie poprawiło się w grupie EOX (11,2 miesiąca), w porównaniu z grupą ECF (współczynnik ryzyka zgonu, 0,80, 95% CI, 0,66 do 0,97, P = 0,02). Wskaźniki odpowiedzi były najwyższe w grupie EOX (47,9%), a następnie w grupie ECX (46,4%), ale nie różniły się istotnie od tych w grupie ECF. Przeżycie wolne od progresji w grupie EOX (7,0 miesięcy) nie różniło się istotnie od czasu w grupie ECF (6,2 miesiąca) (współczynnik ryzyka, 0,85, 95% CI, 0,70 do 1,02, P = 0,07). Jednakże istniała zgodnośd pomiędzy stosunkami hazardu i przedziałami ufności dla całkowitego przeżycia bez progresji dla wszystkich grup badanych, w tym grupy EOX, co sugeruje, że istniała podobna wielkość korzyści w odniesieniu do obu tych punktów końcowych skuteczności.
Nasze wyniki dla porównania fluoropirymidyn są potwierdzone wynikami niedawnego randomizowanego badania z udziałem pacjentów z rakiem żołądka, który wykazał, że kapecytabina nie ustępuje fluorouracylowi, gdy jest podstawiony w schemacie cisplatyna-fluorouracyl. 24 Tymczasowe wyniki niedawnego randomizowanego badania oceniającego zamiana oksaliplatyny na cisplatynę w schemacie łączącym infuzję fluorouracylu w okresie 2 dni z platyną wskazała na nieistotną tendencję w kierunku dłuższego czasu do progresji w grupie oksaliplatyny, w porównaniu z grupą cisplatyny.25
Nie było znaczących różnic w intensywności dawki wśród badanych schematów
[podobne: skierowania do sanatorium ze zwrotów, pediatra pruszków, dna moczanowa objawy zdjecia ]