Capecitabine i Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer ad 6

Skorygowany współczynnik ryzyka zgonu w grupach kapecytabiny w porównaniu z grupami fluorouracylowymi wynosił 0,89 (95% CI, 0,77 do 1,02); dla grup oksaliplatyny, w porównaniu z grupami cisplatyny, wynosiła 0,95 (95% CI, 0,82 do 1,09). Wszystkie testy na heterogenność w odniesieniu do efektu leczenia, całkowitego przeżycia i czynników prognostycznych, w tym miejsca pierwotnego i wyników analizy histologicznej, dla porównań dwa razy na dwa nie wykazały żadnej znaczącej heterogenności (P> 0,05 we wszystkich przypadkach) . Tabela 2. Tabela 2. Analiza skuteczności (populacja, która chce leczyć). W analizie zamiar-leczenie całkowite przeżycie w grupach kapecytabiny nie różniło się istotnie od grupy z fluorouracylem (współczynnik ryzyka zgonu, 0,88, 95% CI, 0,77 do 1,00, P = 0,06), a także ogólny czas przeżycia w grupach oksaliplatyny różnią się znacznie od grup w grupie cisplatyny (współczynnik ryzyka, 0,91, 95% CI, 0,79 do 1,04, P = 0,16). Tabela 2 przedstawia wyniki wcześniej określonej analizy i 95% przedziały ufności dla całkowitego przeżycia w każdej z badanych grup.
Roczny wskaźnik przeżycia w grupie ECF wyniósł 37,7%, a mediana przeżycia wyniosła 9,9 miesiąca. Przeżycie było dłuższe w grupie EOX niż w grupie ECF, z rocznym wskaźnikiem przeżycia wynoszącym 46,8% i medianą przeżycia wynoszącym 11,2 miesięcy (współczynnik ryzyka, 0,80, 95% CI, 0,66 do 0,97, P = 0,02) (ryc. 2C). Z 964 pacjentów 135 (14,0%) otrzymało terapię drugiego rzutu; tych pacjentów, liczby były zrównoważone wśród grup.
Bezczasowe przetrwanie i reakcja
Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier Szacunki przeżycia bez progresji. Panel A pokazuje porównanie czasu przeżycia bez progresji w populacji, która ma zamiar leczyć między schematami kapecytabiny i fluorouracylu. Współczynnik ryzyka dla progresji w schemacie kapecytabiny wynosił 0,92 (95% CI, 0,81 do 1,05, P = 0,22). Panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji w populacji, która ma zamiar leczyć między schematami oksaliplatyny i cisplatyny. Współczynnik ryzyka dla progresji dla schematów oksaliplatyny wynosił 0,92 (95% CI, 0,80 do 1,04, P = 0,19).
Przeżycie wolne od progresji nie różniło się istotnie w porównaniu dwóch do dwóch w populacji, która miała zamiar leczyć (Figura 3A i 3B) lub w porównaniach między każdą grupą badaną a grupą ECF (Tabela 2). Ogólny odsetek odpowiedzi, wynoszący 40,7% (95% CI, 34,5 do 46,8) w grupie ECF, nie różnił się istotnie między grupami (tabela 2).
Bezpieczeństwo i jakość życia
Tabela 3. Tabela 3. Najczęstsze zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (populacja bezpieczeństwa). W tabeli 3 przedstawiono częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych według grupy badanej. W porównaniu z cisplatyną, oksaliplatyna była związana ze znacznie mniejszą neutropenią i łysieniem stopnia 3. lub 4. stopnia, ale znacznie bardziej biegunką stopnia 3 lub 4 i neuropatią obwodową. Neutropenia 3. lub 4. stopnia i zespół ręka-stopa występowały częściej w grupie ECX niż w grupie ECF. Wystąpił niewielki wzrost zapalenia jamy ustnej w grupie EOF i wzrost letargu w grupie EOX, w porównaniu z grupą ECF. Stopień lub 2 zwiększenie kreatyniny wystąpił w każdej grupie: u 19,2% pacjentów w grupie ECF, 16,5% w grupie ECX, 12,4% w grupie EOF i 7,9% w grupie EOX
[patrz też: pakuten allegro, samsung xcover 2 allegro, przeglądarka skierowań do sanatorium ]