Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej ad 5

W sumie 39 pacjentów miało dodatnią hodowlę płynu mózgowo-rdzeniowego bez pozytywnego zabarwienia Grama, a 6 pacjentów miało dodatnią hodowlę krwi z próbką płynu mózgowo-rdzeniowego wykazującą pleocytozę neutrofili, ale ujemną barwę Grama i kulturę. Spośród 51 kolejnych próbek płynu mózgowo-rdzeniowego z ujemnym wynikiem badania za pomocą PCR, 17 było pozytywnych zarówno dla pneumokoków (u 12 pacjentów), jak i meningokoków (w 5) i zostało sklasyfikowanych jako udowodnione bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Przeklasyfikowanie tych przypadków jako prawdopodobnego bakteryjnego zapalenia opon mózgowych nie miało wpływu na interpretację wpływu kortykosteroidów w żadnej podgrupie. Dziesięciu pacjentów miało potwierdzoną mikrobiologicznie podwójną infekcję; wszyscy mieli pneumokokowe zapalenie opon mózgowych z jednoczesną posocznicą pospolitkową nietypową Salmonella (u siedmiu pacjentów), posocznicą Enterococcus faecalis (u jednego pacjenta) lub kryptokokemią (u dwóch pacjentów). Wszyscy pacjenci poddani randomizacji otrzymali co najmniej jedną dawkę przypisanego leczenia. Read more „Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej ad 5”

Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej czesc 4

Prawdopodobne bakteryjne zapalenie opon mózgowych zdefiniowano jako próbkę płynu mózgowo-rdzeniowego, zawierającą liczbę komórek większą niż 100 na milimetr sześcienny, z ponad 50% neutrofili bez identyfikacji organizmu. Plan analityczny został zatwierdzony przez Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa oraz komitet sterujący ds. Prób przed odtajnieniem. Planowaną analizę pośrednią przeprowadziła Rada ds. Read more „Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej czesc 4”

Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej cd

Pacjenci otrzymywali opiekę na ogólnych oddziałach medycznych. Gdy było to konieczne, pacjenci zostali przeniesieni do jednostki o wysokiej zależności, a terapia antybiotykowa została zmodyfikowana zgodnie z wzorcami wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe i postępem klinicznym. Randomizacja została przeprowadzona przez wygenerowane komputerowo bloki ośmiu w dwukierunkowym projekcie czynnikowym. Powiadomienie o przydzieleniu leczenia zostało dostarczone w zapieczętowanych, nieprzejrzystych kopertach przeznaczonych dla kolejno rekrutowanych pacjentów; otwarcie koperty stanowiło wejście do procesu. Deksametazon i placebo były przedstawione jako czysty, bezbarwny płyn w identycznym opakowaniu oznaczonym tylko numerem randomizacji; składnik kortykosteroidowy próby był zatem prowadzony metodą podwójnie ślepej próby. Read more „Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej cd”

Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej ad

W Egipcie otwarte badanie obejmujące dorosłych i dzieci sugerowało zmniejszenie śmiertelności u pacjentów z pneumokokowym zapaleniem opon mózgowych.14 Badanie pediatryczne w Malawi nie wykazało korzyści z kortykosteroidów u dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych.15 Próby ograniczone do dorosłych w krajach rozwijających się albo nie wykazano żadnej korzyści, albo nie było wystarczającej siły. 16-19 Kortykosteroidy są tanie, bezpieczne i dostępne, dlatego też byłyby odpowiednie dla takich pacjentów, jeśli okażą się skuteczne. Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą próbę, randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę leczenia adjuwantowego deksametazonem u dorosłych z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Malawi. W wielu częściach Afryki Subsaharyjskiej leczenie dożylne nie może być łatwe. Kuracja domięśniowa ceftriaksonu została oceniona w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci, ale nie u dorosłych.20,21 Jeśli udowodniono skuteczność terapii domięśniowej, może to ułatwić wczesną terapię antybiotykową na odległych obszarach. Read more „Kortykosterydy przeciw bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych u dorosłych w Afryce Subsaharyjskiej ad”

Opóźniony czas do defibrylacji po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia

Zalecenia ekspertów zalecają defibrylację w ciągu 2 minut po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia spowodowanym arytmią komorową. Jednak dane empiryczne dotyczące częstości występowania opóźnionej defibrylacji w Stanach Zjednoczonych i jej wpływu na przeżywalność są ograniczone. Metody
Zidentyfikowaliśmy 6789 pacjentów z zatrzymaniem akcji serca z powodu migotania komór lub bezobjawowego częstoskurczu komorowego w 369 szpitalach uczestniczących w krajowym rejestrze resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Korzystając z wielowymiarowej regresji logistycznej, zidentyfikowaliśmy cechy związane z opóźnioną defibrylacją. Następnie zbadaliśmy związek między opóźnioną defibrylacją (ponad 2 minuty) a przeżyciem do wyładowania po dostosowaniu się do różnic w charakterystyce pacjenta i szpitala. Read more „Opóźniony czas do defibrylacji po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia”